Återbetalning

Lönsamhet för din solenergianläggning

Beräkning årsproduktion

Så här mycket el ger din solenergianläggning i Sverige.

En bra och väl fungerande solcellsanläggning i Sverige ger ca 850 – 1 120 kWh/kW och år. En solcellsanläggning som har en installerad effekt på 3 kW kan alltså kunna producera 2 500 – 3 360 kWh solel under ett år. Många olika faktorer påverkar produktionen av solel från solcellsanläggningen, exempelvis:

Solinstrålning där installationen skall ske

  • Riktning för solcellsanläggningen(rakt mot söder optimalt för högsta årsproduktion, skillnaden är dock inte så stor, se nedan beräkning)
  • Solcellernas lutning (ca 35-45°graders lutningbäst för högsta årsproduktion)
  • Skuggade solceller (orsakade av byggnader, flaggstänger, träd, takkupa, skorstenar, mm)
  • Snötäckning och nedsmutsning
  • Verkningsgraden på solcellsanläggningen, växelriktaren är den viktigaste komponenten.

 

Nedan är en beräkningsmetod för att se hur mycket din solcellsanläggning kan producera i kw/år.

Beräkningsmetod solcellsanläggning kw/årFig.1 visar hur olika placeringar av solceller ger olika procentuella effektskillnader.

Fig.2 visar den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige.

För att uppskatta hur mycket solel solcellsanläggningen kommer att producera per år tar du solinstålningen från kartan i fig.2 multiplicerat med placeringen av solcellerna i fig.1. Summan av det multipliceras med antalet installerad kW och multipliceras med 0,9. Detta ger årsproduktion i kw.

Exempel 1 För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45°Tak lutning, rakt söderut) i Örebro skulle beräkningen bli 950x1,12x5x0,9= 4788 kwh/år

Exempel 2 För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45° tak lutning, rakt öster ut) i Örebro skulle beräkningen bli 950x0,92x5x0,9= 3933 kwh/år

Skillnaden i årsproduktion i detta exempel mellan tak i söder resp. öster är så lite som 855 kwh/år , detta betyder att lönsamheten är god i både söder och österläge.